• +12 276 00 16
  • biuro@brandbox.com.pl

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie


Fundusze europejskie

Wniosek o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.  Konkurs nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16
„Utworzenie i wyposażenie laboratorium do prac nad  innowacyjnymi opakowaniami z tektury”
„Innowacyjna technologia produkcji tektury niskodyfuzyjnej oraz opakowań o unikalnych właściwościach”